สอบสวนโรคซิลิโคสิส(Silicosis)

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นพ.มหาดไทย ไชยโกวิท นายแพทย์ชำนาญการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พญ.พัทธ์ธิดา จินตนปัญญา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ทุ่งสง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นศ. เจ้าหน้าที่ สคร.11 รพ.ชะอวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ กรณีพบผู้ป่วยซิลิโคสิสเขตพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและหากลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรค พร้อมให้สุขศึกษาในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย

Read more

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศรัตรูพืช บริเวณสวนทุเรียนติดถนนสาย 3008 ณ ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

Read more

เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

Read more

กิจกรรมเชิดชูเกียรติเมืองสุขภาพดี

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยกระดับสู่เมืองสุขภาพดี วันที่ 23 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับรางวัล ได้แก่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการรับรองระดับทองและเทศบาลเมืองปากพูน ผ่านการรับรองระดับเงิน

Read more

เข้าร่วมการประชุมเชิงการประชุมสัมมนาวิชาการน้ำบาดาล

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเชิงการประชุมสัมมนาวิชาการน้ำบาดาลด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูภายใต้ “โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายสรุปผลเฝ้าระวัง การเสวนาระดมความคิดเห็นการทดลองตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลประเภทต่างๆ

Read more

โครงการ “ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการและผู้ประกันตนในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ครั้งที่ 2

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการและผู้ประกันตนในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถานประกอบการ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จำนวน -140 คน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์เป็นวิทยากร

Read more

เอกสารประกอบการแต่งตั้งและยื่นขอมีบัตรตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535

เอกสารประกอบการแต่งตั้งและยื่นขอมีบัตรพนักงาานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535

Read more

รพ.สต.บ้านควนฝามี เฝ้าระวังพิษตะกั่วในพื้นที่

รพ.สต.บ้านควนฝามีดำเนินการเฝ้าระวังพิษตะกั่วในพื้นที่กลุ่มวัยแรงงาน ตาม พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

Read more

คัดกรองความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน สิชลและท่าศาลา ร่วมตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส แก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ณ รพ.สต.บ้านวังวัว ต.ควนกลาง อ.พิปูน รพ.สต.บ้านสี่ขีด ต.สี่ขีด อ.สิชล รพ.สต.บ้านปลักปลา ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา รพ.สต.บ้านนบ ต.กรุงชิง

Read more