คณะอนุกรรมการตรวจสอบโรงงานฯ

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะอนุกรรมการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่กำกับดูแลสถานประกอบการโรงงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำสถานประกอบการโรงงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ได้แก่ บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด บริษัท เซาท์เทิร์นเคมิคอลส์ จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง)

Read more

ปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม SEhRT

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (ทีมภารกิจปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม SEhRT) ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง รพ.สต.บ้านถ้ำใหญ่และเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสง ตามแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

Read more

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม การดำเนินการของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ให้บริการสาธารณสุข

Read more

สถานการณ์ฝุ่นละออง (PM 2.5) รายวัน

สถานการณ์ฝุ่นละออง (PM 2.5) รายวัน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากสถานีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ต.คลัง อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

สื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ลูกจ้าง นายจ้าง แรงงานนอกระบบ ประชาชนผู้ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นสามารถนำไปใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

Read more

โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

ขอเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

Read more

มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ ระดับดีเด่น

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีแก่สถานบริการสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมประจำปี ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีสถานบริการสาธารณสุขเข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลขนอม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาบทอง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

เชิดชูเกียรติสถานประกอบการระดับโล่ทอง

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีแก่สถานประกอบการที่ได้โล่รางวัลในการเข้าร่วมโครงการ “สภานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจ เป็นสุข” ประจำปี 2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีสถานประกอบการ เข้าร่วมรับรางวัลระดับโล่ทอง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท

Read more

สอบสวนโรคซิลิโคสิส(Silicosis)

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นพ.มหาดไทย ไชยโกวิท นายแพทย์ชำนาญการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พญ.พัทธ์ธิดา จินตนปัญญา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ทุ่งสง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นศ. เจ้าหน้าที่ สคร.11 รพ.ชะอวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ กรณีพบผู้ป่วยซิลิโคสิสเขตพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและหากลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรค พร้อมให้สุขศึกษาในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย

Read more