กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 โดยสามารถส่งผลงานภายในวันที่31มีนาคม 2565 นี้

Read more

แบบสำรวจ อนามัยโพล์ : แบบสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมด้านอาชีวอนามัย ประเด็นการเฝ้าระวังสุขภาพผู้บริโภคบูรณาการ กิจกรรมอาชีวอนามัยในภาระกิจ พอ.สว.

แสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ —-> https://forms.gle/hX3tcRQtsgXz4gey5 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 (รับจำนวนผู้เข้าประชุม 115 คน เท่านั้น)

Read more