ประชาสัมพันธ์…เรื่อง สมัครเข้าร่วมการให้บริการสาธารณสุขทางไกล(Telehealth/Telemedicine) ของหน่วยบริการที่มีความพร้อม และการบริการที่มีศักยภาพณีในการให้บริการ สำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตพื้นที่ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

…. กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช … ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์        เรื่อง…สมัครเข้าร่วมการให้บริการสาธารณสุขทางไกล(Telehealth/Telemedicine) ของหน่วยบริการที่มีความพร้อม และการบริการที่มีศักยภาพณีในการให้บริการ สำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในเขตพื้นที่ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี    ขอประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณสุขทางไกล(Telehealth/Telemedicine) สมัครเข้าร่วม เพื่อขยายหน่วยบริการให้บริการสาธารณสุขทางไกลให้ครอบคลุม เขตพื้นที่ สปสช.เขต

Read more

สปสช. ขอแจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราจ่ายการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

   ขอประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ               ขอแจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราจ่ายการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  …ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ..

Read more

การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์               เรื่อง..การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี               ขอประชาสัมพันธ์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ  ในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)และสิทธิข้าราชการ อปท.                 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ  ในหน่วยบริการรับรู้ข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาคำร้องแต่ละประเภทความเสียหายได้ถูกต้องครบถ้วน

Read more

แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพิ่มเติม

แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพิ่มเติม

Read more

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ …ขอแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับเพิ่มเติม) ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถานบริการ ค่าบริการกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่ายาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดสามารถ Download  เอกสารได้ตามนี้

Read more

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ฉบับปรับปรุงใหม่ สามารถ Download  เอกสารได้ ตามนี้

Read more

การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช …ขอประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รพศ./รพท./รพช./สสอ.เรื่อง …การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 …..สามารถ Download เอกสารได้ ตามนี้

Read more

แจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

แจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

Read more