ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2567

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2567

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ฉบับที่ 1 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ