แอนิเมชันส่งเสริมการเรียนรู้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แอนิเมชันส่งเสริมการเรียนรู้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายเริงชัย เลิศไกรเมธี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Read more

สปสช. ขอแจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราจ่ายการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

   ขอประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ               ขอแจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราจ่ายการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  …ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ..

Read more

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ …ขอแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับเพิ่มเติม) ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถานบริการ ค่าบริการกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่ายาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดสามารถ Download  เอกสารได้ตามนี้

Read more