สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ …ขอแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับเพิ่มเติม) ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถานบริการ ค่าบริการกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่ายาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดสามารถ Download  เอกสารได้ตามนี้

Read more

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1239/2564

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read more

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1205/2564

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read more