คณะอนุกรรมการตรวจสอบโรงงานฯ

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะอนุกรรมการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่กำกับดูแลสถานประกอบการโรงงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำสถานประกอบการโรงงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ได้แก่ บริษัท แบล็ค ออยล์ ภาคใต้ จำกัด บริษัท เซาท์เทิร์นเคมิคอลส์ จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง)

Read more

ปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม SEhRT

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (ทีมภารกิจปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม SEhRT) ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง รพ.สต.บ้านถ้ำใหญ่และเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสง ตามแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

Read more

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศรัตรูพืช บริเวณสวนทุเรียนติดถนนสาย 3008 ณ ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

Read more

กิจกรรมเชิดชูเกียรติเมืองสุขภาพดี

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยกระดับสู่เมืองสุขภาพดี วันที่ 23 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับรางวัล ได้แก่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการรับรองระดับทองและเทศบาลเมืองปากพูน ผ่านการรับรองระดับเงิน

Read more

เข้าร่วมการประชุมเชิงการประชุมสัมมนาวิชาการน้ำบาดาล

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเชิงการประชุมสัมมนาวิชาการน้ำบาดาลด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูภายใต้ “โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายสรุปผลเฝ้าระวัง การเสวนาระดมความคิดเห็นการทดลองตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลประเภทต่างๆ

Read more

การบริหารจัดการบ่อขยะ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สป.ทส. กอ.รมน. ท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามและให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการบ่อขยะณ เทศบาลตำบลขนอม เทศบาลตำบลอ่าวขนอมและองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

อบรมหลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 จัดอบรมหลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหารจาก โรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 60 คน ตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร กฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค โรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ณ ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี และโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย

Read more