การบริหารจัดการบ่อขยะ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สป.ทส. กอ.รมน. ท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามและให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการบ่อขยะณ เทศบาลตำบลขนอม เทศบาลตำบลอ่าวขนอมและองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

อบรมหลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 จัดอบรมหลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหารจาก โรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 60 คน ตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร กฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค โรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ณ ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี และโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย

Read more

อบรมหลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” แก่ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหารจากโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาล โรงงาน และร้านอาหารที่สนใจ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมหลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” แก่ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหารจากโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาล โรงงาน และร้านอาหารที่สนใจโดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน ผ่านรูปแบบออนไลน์ตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

Read more

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกิจการโรงแรม

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่อำเภอขนอม โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยมาตรการด้านการรักษาระยะห่าง การระบายอากาศ มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ และมาตรการสำหรับผู้ใช้บริการ และแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท การระบายอากาศ และรายละเอียดเกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสีย เจ้าหน้าที่จากโยธาและผังเมืองได้แนะนำในรายละเอียดแล้วนั้น

Read more

ตรวจสอบการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและนิเทศสถานรองรับเด็กเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.2549 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอท่าศาลาจำนวน 3 แห่ง โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย ได้ให้คำแนะนำตามหมวด 3 ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และลักษณะอาคารของสถานรับเลี้ยงเด็ก ข้อ

Read more

อบรมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม 60 คน ภาพการอบรม

Read more

ให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพ

วันที่ 16พฤศจิกายน พ.ศ.2565กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรง และ เอส เอฟ ซีเนม่า โรบินสันนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรง โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น 1.ห้องน้ำและห้องส้วม ตามกฎกระทรวง

Read more

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพบว่า 1.สถานประกอบการดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แจ้งให้ดำเนินการขออนุญาต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.มีบ่อบำบัดน้ำเสียชนิดบ่อตกตะกอน ระบบระบายน้ำเสียอุดตัน แจ้งให้ดำเนินการขุดลอกและขุดท่อระบายน้ำบริเวณกำแพงเพื่อไม่ให้น้ำจากการผสมปูนซีเมนต์หรือสิ่งปฏิกูลไหลออกสู่ถนนสาธารณะซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรได้ 3.มีเสียงดังบ้างในการประกอบกิจการ แต่มีใบรับรองการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อวันที่

Read more

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่อำเภอชะอวดและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ให้คำแนะในประเด็น 1.ห้องน้ำและห้องส้วมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551) 2.เขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 3.มาตรการการป้องกันโรคโควิด19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T 4.การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ

Read more