เข้าร่วมการประชุมเชิงการประชุมสัมมนาวิชาการน้ำบาดาล

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเชิงการประชุมสัมมนาวิชาการน้ำบาดาลด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูภายใต้ “โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายสรุปผลเฝ้าระวัง การเสวนาระดมความคิดเห็นการทดลองตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลประเภทต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.