เรื่องณ วันที่
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 13/256730 เมษายน 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 12/256723 เมษายน 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 11/256717 เมษายน 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 10/25679 เมษายน 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 9/25672 เมษายน 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 8/256726 มีนาคม 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 7/256712 มีนาคม 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 6/256720 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 5/256713 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 4/25676 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 3/256730 มกราคม 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 2/256716 มกราคม 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 1/25679 มกราคม 2567
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 4/256626 ธันวาคม 2566
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 3/256612 ธันวาคม 2566
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 2/256628 พฤศจิกายน 2566
ข้อสั่งการ/มอบนโยบายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ครั้งที่ 1/256621 พฤศจิกายน 2566