ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ และระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ และระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (สามารถตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นได้่ผ่านเว็บไซต์ https://forms.gle/3LimXHK9S1xxHyyg6 หรือ QR code ตามภาพที่แนบมมาพร้อมนี้)

Read more

ขอเชิญ บุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ “การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา”

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานด้านสุขศึกษา เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยหลักสูตรออนไลน์ “การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา” คลิกเลย => https://sites.google.com/view/hedlearning

Read more