ช่องทางการติดต่อกับทางสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ท่านสามารถติดต่อกับทางสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ทางช่องทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG,BP,O๒),VDO-HD,Voice,GPS และแว่น VDO) จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นช่วยชีวิตฉุกเฉิน 4 ลิ้นชัก จำนวน 200 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สนใจแสดงความคิดเห็น ส่งมาที่ EMAIL : ssjmanagement@nakhonsihealth.org

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับข้อมูลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

Read more

แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหา การสรรหากรรมการดำเนินการปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหา การสรรหากรรมการดำเนินการปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

คำสั่ง แต่งตั้ง MCIO & MCDO และ DCIO & DCDO ประจำกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

– คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1188/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (MCIO) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (MCDO) ประจำกระทรวงสาธารณสุข – คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2986/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Department Chief

Read more