กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอนงค์ นนทสุต

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอนงค์ นนทสุต

Read more

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ. 2565

ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมระบบ Insurance Claim (I Claim)

ตามที่ได้พัฒนาระบบ Insurance Claim (I Claim) เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มสิทธิประโยชน์ และเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ในการทำเคลมกลุ่มประกันสุขภาพภาคเอกชนแก่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพภาคเอกชน สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค จำนวน 25 สาขา ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยทางสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยบูรณาการความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ มีความเสียสละในกรอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Read more

การประชุมแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดนครศรีฯ ผ่าน Zoom Meeting วันที่ 1 มี.ค. 65

เอกสารประกอบการประชุม Zoom Meeting 1 มี.ค. 65

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด จะดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการประจำปี 2565

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more