การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors)

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors)เพื่อให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้สามารถตรวจสอบและเรียกรายงานการจ่ายชำระเงินได้ด้วยตนเอง โดยจะเริ่มใช้งานระบบ Web Vendors ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564

Read more

ประกาศขายทอดตลาดอาคารชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ พร้อมรื้อถอน ขนวัสดุทิ้ง ถมกลบหลุมเสาและปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย

ประกาศขายทอดตลาดอาคารชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ พร้อมรื้อถอน ขนวัสดุทิ้ง ถมกลบหลุมเสาและปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 075-343409 ต่อ 225

Read more

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อส่วนราชการ

หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Read more

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Read more