สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด จะดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการประจำปี 2565

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับกรมธนารักษ์

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับกรมธนารักษ์

Read more

การรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ.

การรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

Read more

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร.

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร.

Read more