ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569

ด้วยสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) มีมติตกลงตามข้อเสนอของประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 โดยใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569” และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ทราบถึงการจัดงานดังกล่าว จังหวัดอุดรธานี จึงได้ออกแบบภาพพื้นหลัง/ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นภาพจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำป้ายเพื่อติดตั้งตามจุดต่างๆ ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569

Read more

การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors)

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors)เพื่อให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้สามารถตรวจสอบและเรียกรายงานการจ่ายชำระเงินได้ด้วยตนเอง โดยจะเริ่มใช้งานระบบ Web Vendors ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564

Read more