การรับสมาชิกและขึ้นทะเบียนให้ประชาชนหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

การรับสมาชิกและขึ้นทะเบียนให้ประชาชนหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

Read more

ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา7(5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา7(5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย รายละเอียด : ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา7(5)

Read more

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินตามเอกสารที่แนบนี้ หรือที่เว็บไซต์ https://thaicam.go.th

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทย

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 11โรงพยาบาลหัวไทร ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยภายใต้ ตามแนววิถีใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพจำนวน 2 หลักสูตร รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 40 คน ตามไฟล์รายละเอียดที่แนบมาด้วย

Read more