โครงการอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทย

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 11
โรงพยาบาลหัวไทร ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยภายใต้ ตามแนววิถีใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ
จำนวน 2 หลักสูตร รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 40 คน ตามไฟล์รายละเอียดที่แนบมาด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.