การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

  1. บทความเรื่อง สรุปผลจิตเวชของผม
  2. บทความเรื่อง ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  3. บทความเรื่อง ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง
  4. บทความเรื่อง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน
  5. บทความเรื่อง ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *