โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

Read more

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตรวจสอบคุณวุฒิ กพ.

Read more

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนปี 2564

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด จะดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการประจำปี 2565

Read more

การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์               เรื่อง..การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี               ขอประชาสัมพันธ์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ  ในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)และสิทธิข้าราชการ อปท.                 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ  ในหน่วยบริการรับรู้ข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาคำร้องแต่ละประเภทความเสียหายได้ถูกต้องครบถ้วน

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

Read more