แจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

แจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

Read more

ช่องทางการติดต่อกับทางสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ท่านสามารถติดต่อกับทางสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ทางช่องทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

Read more

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบ ด้วย Monitor (EKG,BP,O2) ,VDO-HD,Voice,GPS และ แว่น VDO) จำนวน 20 ชุด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบ ด้วย Monitor (EKG,BP,O2) ,VDO-HD,Voice,GPS และ แว่น VDO) จำนวน 20 ชุด

Read more

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไทรนนท์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงาน และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และ อสม.ในพื้นที่ โดยมีนางมารศรี ก้วนหิ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง นางกิตติมา

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more