ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามประกาศแนบ

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การจัดบริการสมาธิบำบัด SKT ของทีมสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ในการใช้สมาธิบำบัด SKT ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ผู้ป่วยระยะกลาง ผู้ป่วยระยะยาว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ติดยาเสพติดในชุมชน สำหรับทีมสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุข เดือนละ 1 ครั้ง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลหัวไทร

Read more

สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการแพทย์ดิจิทัลระดับปฐมภูมิ

ประชาสัมพันธ์ : สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการแพทย์ดิจิทัลระดับปฐมภูมิ เพื่อสร้างการรับรู้การใช้เทคโนโลยีการแพทย์ดิจิทัลที่ถูกออกแบบวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ของคนไทย ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวก สบาย ใกล้บ้าน จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลเชียรใหญ่

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลหัวไทร

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลเชียรใหญ่

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่

Read more