ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.