ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดของท่าน ที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนค่าจ้างเกิน 120,000 บาทในปีภาษี หรือ 10,000 บาทต่อเดือนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 และชำระภาษี (ถ้ามี) ออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.thภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

Read more

การประชุมแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดนครศรีฯ ผ่าน Zoom Meeting วันที่ 1 มี.ค. 65

เอกสารประกอบการประชุม Zoom Meeting 1 มี.ค. 65

Read more