ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

Read more

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ ดังนี้ ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ แนวปฏิบัติเอกสารลับของหน่วยงานอื่น มีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ

Read more

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราข

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบข้าวสารและอาหารแห้งให้ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราข

Read more

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้มีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสนใจสอบถามได้ที่ 075 – 343409 ต่อ 225

Read more