การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การจัดบริการสมาธิบำบัด SKT ของทีมสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ในการใช้สมาธิบำบัด SKT ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ผู้ป่วยระยะกลาง ผู้ป่วยระยะยาว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ติดยาเสพติดในชุมชน สำหรับทีมสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุข เดือนละ 1 ครั้ง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Read more

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้มีการประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดที่แนบมาด้วย

Read more

สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการแพทย์ดิจิทัลระดับปฐมภูมิ

ประชาสัมพันธ์ : สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการแพทย์ดิจิทัลระดับปฐมภูมิ เพื่อสร้างการรับรู้การใช้เทคโนโลยีการแพทย์ดิจิทัลที่ถูกออกแบบวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ของคนไทย ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวก สบาย ใกล้บ้าน จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more