ประกาศรับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด

Read more

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ดังนี้ประเภทรายวัน นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ประเภทจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ (ซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ (ทันตกรรม)

Read more

การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors)

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors)เพื่อให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้สามารถตรวจสอบและเรียกรายงานการจ่ายชำระเงินได้ด้วยตนเอง โดยจะเริ่มใช้งานระบบ Web Vendors ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564

Read more

ประกาศขายทอดตลาดอาคารชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ พร้อมรื้อถอน ขนวัสดุทิ้ง ถมกลบหลุมเสาและปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย

ประกาศขายทอดตลาดอาคารชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ พร้อมรื้อถอน ขนวัสดุทิ้ง ถมกลบหลุมเสาและปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 075-343409 ต่อ 225

Read more

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแจ้งหน่วยงานของรัฐ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565โดยมีข้อมูลคำถาม-คำตอบที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Read more

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแจ้งหน่วยงานของรัฐ เรื่องแนวทางเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาการออกกฏกระทรวง เพื่อขอยกเว้นการดำเนินการตามมาตรา 7 พร้อมทั้งข้อมูลคำถาม-คำตอบที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการ ตามไฟล์แนบ

Read more