ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติ (Immunology) พร้อมน้ำยา จำนวน 5 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติ (Immunology) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2568 จำนวน 5 รายการ

Read more

ร่างประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ

Read more

แจ้งเตือน e-mail หลอกลวง (Phishing Mail)

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบการระบาดของอีเมลล์หลอกลวง โดยใช้ชื่ออีเมลล์ health.moph.go.th หลอกลวงว่ารหัสผ่านของอีเมลล์หมดอายุและทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการปิดกั้น (Block) การส่งอีเมลล์ดังกล่าวภายใต้โดเมนกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และเห็นควรแจ้งเตือนให้หน่วยงานทราบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีเมลล์หลอกลวง

Read more

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ เอกสารการทำประชาคม ความเห็นของพนักงานอัยการ ขอรายชื่อชาติพันธุ์ ขอข้อมูลทะเบียนราษฏร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง สัญญาซื้อขายที่ดิน บทความเรื่อง แม่จะขอดูสิทธิของลูกที่เสียชีวิต บทความเรื่อง ข้อมูลการรับบำนาญ บทความเรื่อง ขอข้อมูลการปราบม็อบ บทความเรื่อง ขอชื่อกรรมการตรวจสอบ

Read more

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง หมอขอเวชระเบียน บทความเรื่อง แบบแปลนงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่ บทความเรื่อง ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ บทความเรื่อง ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย บทความเรื่อง บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

Read more

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากเดิม correspondence@gpf.or.th เป็น saraban@gpf.or.thและได้มอบหมาย นายสากล เวียนไชย หมายเลขโทรศัพท์ 02 636-1000 ต่อ 414 เป็นผู้รับผิดชอบในการรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Read more

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ตามเอกสารแนบ

Read more

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 กรมพัฒนาที่ดินสามารถแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกได้ปีละประมาณ 300 ล้านกล้า ให้แก่เกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ โดยเกษตรกรและประชาชนสามารถขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำ รวมทั้งพื้นที่ลาดชัน ได้ไม่เกินจำนวน 20,000 กล้าต่อรายสำหรับหน่วยงานต่างๆตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

Read more