รับทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุนชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนัก 6 สสส) “พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข็มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

รับทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุนขนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนัก 6 สสส) เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นที่ 4 “พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข็มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Read more

แจ้งเตือน e-mail หลอกลวง (Phishing Mail)

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบการระบาดของอีเมลล์หลอกลวง โดยใช้ชื่ออีเมลล์ health.moph.go.th หลอกลวงว่ารหัสผ่านของอีเมลล์หมดอายุและทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการปิดกั้น (Block) การส่งอีเมลล์ดังกล่าวภายใต้โดเมนกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และเห็นควรแจ้งเตือนให้หน่วยงานทราบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีเมลล์หลอกลวง

Read more

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ตามเอกสารแนบ

Read more

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 กรมพัฒนาที่ดินสามารถแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกได้ปีละประมาณ 300 ล้านกล้า ให้แก่เกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ โดยเกษตรกรและประชาชนสามารถขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำ รวมทั้งพื้นที่ลาดชัน ได้ไม่เกินจำนวน 20,000 กล้าต่อรายสำหรับหน่วยงานต่างๆตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

Read more

ประชาสัมพันธ์…การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565

ประชาสัมพันธ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 โดยหน่วยงานที่ประสงค์เข้าประกวดจะต้องจัดทำข้อมูลและหลักฐานในแต่ละหัวข้อการประเมิน ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย

Read more