ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Survey)

ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตอบแบบสอบถามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Survey) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มุ่งเน้น 9 ประเด็น โดยประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาล หัวข้อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน

Read more

การใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของสถาบัน

สธ 0236/ว 2486 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 เรื่อง การใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของสถาบันบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ง่าย

Read more

นศ 0017.2/ว5783 – สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นศ 0017.2/ว5783 (ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

Read more

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนปี 2564

Read more

สรุปประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 6/2564

สรุปประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 6/2564

Read more