ประชาสัมพันธ์…การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565

ประชาสัมพันธ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565

โดยหน่วยงานที่ประสงค์เข้าประกวดจะต้องจัดทำข้อมูลและหลักฐานในแต่ละหัวข้อการประเมิน ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.