ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

  1. บทความเรื่อง หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี
  2. บทความเรื่อง ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
  3. บทความเรื่อง ทำไมถึงชนะการเสนอราคา
  4. บทความเรื่อง เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี
  5. บทความเรื่อง สำนวนการสอบสวน

Leave a Reply

Your email address will not be published.