ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลพรหมคีรี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2/หัวหน้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียรใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพสต.(จพ.สาธารณสุขระดับอาวุโส)

Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียดตามประกาศแนบ

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลพรหมคีรี

Read more

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

Read more

สหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สลท.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

Read more