ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศรัตรูพืช บริเวณสวนทุเรียนติดถนนสาย 3008 ณ ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

Read more

เอกสารประกอบการแต่งตั้งและยื่นขอมีบัตรตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535

เอกสารประกอบการแต่งตั้งและยื่นขอมีบัตรพนักงาานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535

Read more

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป

Read more