สื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ลูกจ้าง นายจ้าง แรงงานนอกระบบ ประชาชนผู้ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นสามารถนำไปใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

Read more

โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

ขอเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

Read more

มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ ระดับดีเด่น

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีแก่สถานบริการสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมประจำปี ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีสถานบริการสาธารณสุขเข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลขนอม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาบทอง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

เชิดชูเกียรติสถานประกอบการระดับโล่ทอง

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีแก่สถานประกอบการที่ได้โล่รางวัลในการเข้าร่วมโครงการ “สภานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจ เป็นสุข” ประจำปี 2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีสถานประกอบการ เข้าร่วมรับรางวัลระดับโล่ทอง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท

Read more

สอบสวนโรคซิลิโคสิส(Silicosis)

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นพ.มหาดไทย ไชยโกวิท นายแพทย์ชำนาญการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พญ.พัทธ์ธิดา จินตนปัญญา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ทุ่งสง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นศ. เจ้าหน้าที่ สคร.11 รพ.ชะอวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ กรณีพบผู้ป่วยซิลิโคสิสเขตพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคและหากลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรค พร้อมให้สุขศึกษาในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย

Read more

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศรัตรูพืช บริเวณสวนทุเรียนติดถนนสาย 3008 ณ ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

Read more

เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

Read more

กิจกรรมเชิดชูเกียรติเมืองสุขภาพดี

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยกระดับสู่เมืองสุขภาพดี วันที่ 23 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับรางวัล ได้แก่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการรับรองระดับทองและเทศบาลเมืองปากพูน ผ่านการรับรองระดับเงิน

Read more