สื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ลูกจ้าง นายจ้าง แรงงานนอกระบบ ประชาชนผู้ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นสามารถนำไปใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published.