การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง ทำไมสรรหาล่าช้า บทความเรื่อง ขอประวัติการใช้โทรศัพท์ บทความเรื่อง สัญญาจำนองที่ดิน บทความเรื่อง แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บทความเรื่อง สวัสดิการการรักษาพยาบาล

Read more

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี บทความเรื่อง ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง บทความเรื่อง ทำไมถึงชนะการเสนอราคา บทความเรื่อง เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี บทความเรื่อง สำนวนการสอบสวน

Read more

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง สรุปผลจิตเวชของผม บทความเรื่อง ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บทความเรื่อง ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง บทความเรื่อง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน บทความเรื่อง ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ

Read more

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี บทความเรื่อง ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง บทความเรื่อง ทำไมถึงชนะการเสนอราคา บทความเรื่อง เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี บทความเรื่อง สำนวนการสอบสวน

Read more

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง สงสัยคะแนนของลูก บทความเรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น บทความเรื่อง สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน บทความเรื่อง ที่ราชพัสดุ บทความเรื่อง พักการศึกษาผมทำไม

Read more

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง อยากรู้ผลตรวจปัสสาวะของตนเอง บทความเรื่อง ข้อมูลประวัติการเดินทาง เข้า – ออก ในราชอาณาจักร บทความเรื่อง ตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกหนี้ บทความเรื่อง ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บทความเรื่อง คัดค้านการเปิดรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Read more

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือเพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

Read more