ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ – นามสกุล

Read more

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ ขอสำนวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ขอตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญของบุคคลอื่น ขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่ บันทึกภายในของส่วนราชการ ข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้

Read more

ขอเผยแพร่บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ การขอข้อมูลการเลือกตั้ง การขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง การขอชื่อแพทย์เวร การแจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษี

Read more

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Read more

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง เอกสารการตรวจสอบควบคุมอาคาร บทความเรื่อง ข้อมูลการรักษาพยาบาลของมารดา บทความเรื่อง ขอชื่อผู้แจ้งและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน บทความเรื่อง ขอข้อมูลแบบแปลนบ้าน บทความเรื่อง หนังสือหารือการพิจารณาดอกเบี้ย

Read more

แจ้งเตือน e-mail หลอกลวง (Phishing Mail)

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบการระบาดของอีเมลล์หลอกลวง โดยใช้ชื่ออีเมลล์ health.moph.go.th หลอกลวงว่ารหัสผ่านของอีเมลล์หมดอายุและทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการปิดกั้น (Block) การส่งอีเมลล์ดังกล่าวภายใต้โดเมนกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และเห็นควรแจ้งเตือนให้หน่วยงานทราบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีเมลล์หลอกลวง

Read more

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ เอกสารการทำประชาคม ความเห็นของพนักงานอัยการ ขอรายชื่อชาติพันธุ์ ขอข้อมูลทะเบียนราษฏร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง สัญญาซื้อขายที่ดิน บทความเรื่อง แม่จะขอดูสิทธิของลูกที่เสียชีวิต บทความเรื่อง ข้อมูลการรับบำนาญ บทความเรื่อง ขอข้อมูลการปราบม็อบ บทความเรื่อง ขอชื่อกรรมการตรวจสอบ

Read more

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง หมอขอเวชระเบียน บทความเรื่อง แบบแปลนงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่ บทความเรื่อง ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ บทความเรื่อง ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย บทความเรื่อง บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

Read more

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ตามเอกสารแนบ

Read more