การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

  1. บทความเรื่อง เอกสารการตรวจสอบควบคุมอาคาร
  2. บทความเรื่อง ข้อมูลการรักษาพยาบาลของมารดา
  3. บทความเรื่อง ขอชื่อผู้แจ้งและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
  4. บทความเรื่อง ขอข้อมูลแบบแปลนบ้าน
  5. บทความเรื่อง หนังสือหารือการพิจารณาดอกเบี้ย

Leave a Reply

Your email address will not be published.