แนวทางการจัดทำเอกสารประเมินผลงาน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักจิตวิทยา-นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ (ว. 246 ลว 3 ก.พ. 63)

ฟอร์ม เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ

ฟอร์ม แบบประเมินผลงงาน

ฟอร์ม ข้อเสนอแนวคิด

แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เลื่อนระดับ

>>>>หลักเกณฑ์ วิธีการ เลื่อนระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
>>>>ว 1377 ลว. 24 มี.ค. 65 หลักเกณฑ์ วิธีการ เลื่อนระดับ

หนังสือ ที่ สธ 0208.10 ว 123 ลว 11 มกราคม 2565

>>>> แบบขอรับการประเมินบุคคล-ตำแหน่งระดับควบ

>>>> ประกาศ-อ.ก.พ.สป.-หลักเกณฑ์-เชี่ยวชาญลงมา

>>>> หนังสือ-ที-สธ-0208.10-ว-123-ลว-11-มกราคา-2565