แนวทางการจัดทำเอกสารประเมินผลงาน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักจิตวิทยา-นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ (ว. 246 ลว 3 ก.พ. 63)

ฟอร์ม เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ

ฟอร์ม แบบประเมินผลงงาน

ฟอร์ม ข้อเสนอแนวคิด

แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ