แนวทางการจัดทำเอกสารประเมินผลงาน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 123 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565

>> ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
>> หนังสือ ที สธ 0208.10/ว123 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565
>> แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล
>>เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน

การประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ

>>หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 1377 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565
>>หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
>>แบบฟอร์มการจัดทำผลงานวิชาการระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ
>>แนวทางการจัดทำ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

>>แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นตำแหน่งระดับควบ (นายแพทย์ ทันตแพทย์ ชำนาญการ)

>>แนวทางการจัดทำแบบประเมินผลงาน-ข้อเสนอแนวคิด ตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการ