คำสั่ง/ประกาศ/ข้อสั่งการ กระทรวงสาธารณสุข

ที่ สธ 0212 / 777 ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข-ฉบับที่-396

ที่ สธ 0211 / 155 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ สธ 0211 / 142 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ สธ 0211 / 83 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ สธ 0211 / 81 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ สธ 0209.05 /160 แผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : Moving to COVID-19 Endemic กรณี Omicron