ตรวจสอบภายใน

ผู้ประสำนักงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ปี 2565 เบอร์ติดต่อผู้ประสานงานจังหวัด
ประชุม Zoom Meeting 1 มี.ค. 65 เอกสารประกอบการประชุม Zoom Meeting 1 มี.ค. 65
แผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ (ด่วน)หนังสือเวียนเงินบำรุง
แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2564
คำจำกัดความในแผนเงินบำรุง
แผนการตรวจสอบปี 2564แผนการตรวจสอบระดับกระทรวง ปี 2564
-แผนการตรวจสอบระดับจังหวัด ปี 2564
คำสั่งตรวจสอบ ปี 2564คำสั่งปลัดกระทรวง ปี 2564
คำสั่งภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ปี 2564
แบบประเมิน EIA 5 มิติ ปี 2564การเงิน finance 64
ควบคุมภายใน Internal control 64
งบการเงิน F-statements 64
จัดเก็บรายได้ income 64
ถามตอบ 100 คำถาม
พัสดุ supplies 64
ระเบียบ คู่มือปฏิบัติ-ระบบ GFMIS (1. แนวทางการแก้ไขระบบ GFMIS , 2.คู่มือปฏิบัติงานะบบ GFMIS)
แนวทางการรับบริจาคเงิน
การเบิกเงินจากคลัง2562
คชจ.ในการฝึกอบรม 2545 เพิ่มเติม 2555
คู่มือบริจาค สป.
นำเงินนอกธนาคารพาณิชย์ฝากคลัง
ระเบียบเงินบริจาค 2561
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข+ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข+พ.ศ.+2562
อัตราการเบิกคชจ.ระเบียบ 61
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ปี 2561
แบบสอบทาน 64แบบสอบทาน 2564
แบบสอบทาน รพ Update
แบบสอบทาน รพ.สต Update
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2564
แบบสอบทาน 65แบบสอบทาน ภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ