คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1239/2564

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read more

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1205/2564

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read more

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1204/2564

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพ่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไทรนนท์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงาน และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และ อสม.ในพื้นที่ โดยมีนางมารศรี ก้วนหิ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง นางกิตติมา

Read more