ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างช่องลิฟต์ผู้ป่วย 2 ชั้น รวมทางลาดและหลังคาคลุมพร้อมติดตั้งลิฟต์ จำนวน 1 งาน

Read more

การรับสมาชิกและขึ้นทะเบียนให้ประชาชนหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

การรับสมาชิกและขึ้นทะเบียนให้ประชาชนหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

Read more

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของดม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา (CBC) ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึง ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 รายการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ – นามสกุล

Read more