ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ – นามสกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published.