เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ ดังนี้

  1. ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม
  2. ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ
  3. แนวปฏิบัติเอกสารลับของหน่วยงานอื่น
  4. มีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  5. ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.