การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

  1. ขอสำนวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
  2. ขอตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญของบุคคลอื่น
  3. ขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่
  4. บันทึกภายในของส่วนราชการ
  5. ข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.