ขอเผยแพร่บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

  1. การขอข้อมูลการเลือกตั้ง
  2. การขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  3. ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
  4. การขอชื่อแพทย์เวร
  5. การแจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษี

Leave a Reply

Your email address will not be published.