ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อส่วนราชการ

หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Leave a Reply

Your email address will not be published.