ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด

Read more

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ส่วนราชการต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 ตุลาคม 2564 รายละเอียดการสมัคร หนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ

Read more

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตรวจสอบคุณวุฒิ กพ.

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สสอ.ท่าศาลา

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลท่าศาลา

Read more

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดโรงพยาบาลบางขัน

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขท่าศาลา

Read more