ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา รพ.สต.บ้านทุ่งควาย สสอ.ทุ่งสง ,ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา รพ.สต.บ้านไทรห้อง สสอ.ทุ่งสง และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา รพ.สต.บ้านทางข้าม สสอ.ทุ่งสง

Read more

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ ตรวจสอบรับรองคุณวุฒิ กพ.

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลลานสกา

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลหัวไทร

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

Read more

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

Read more

รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)

ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม ระดับ ส 2 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเสน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี

Read more