ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2/หัวหน้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียรใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.