โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565
กรมพัฒนาที่ดินสามารถแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกได้ปีละประมาณ 300 ล้านกล้า ให้แก่เกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ
โดยเกษตรกรและประชาชนสามารถขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำ รวมทั้งพื้นที่ลาดชัน ได้ไม่เกินจำนวน 20,000 กล้าต่อรายสำหรับหน่วยงานต่างๆ
ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.