รับทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุนชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนัก 6 สสส) “พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข็มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

รับทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุนขนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนัก 6 สสส) เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นที่ 4 “พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข็มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.