แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ตามเอกสารแนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.