การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การจัดบริการสมาธิบำบัด SKT ของทีมสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ในการใช้สมาธิบำบัด SKT ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ผู้ป่วยระยะกลาง ผู้ป่วยระยะยาว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ติดยาเสพติดในชุมชน สำหรับทีมสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุข เดือนละ 1 ครั้ง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.