กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินตามเอกสารที่แนบนี้ หรือที่เว็บไซต์ https://thaicam.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.