สปสช. ขอแจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราจ่ายการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

   ขอประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

              ขอแจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราจ่ายการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  …ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.