ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  1. บทความเรื่อง อยากรู้ผลตรวจปัสสาวะของตนเอง
  2. บทความเรื่อง ข้อมูลประวัติการเดินทาง เข้า – ออก ในราชอาณาจักร
  3. บทความเรื่อง ตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกหนี้
  4. บทความเรื่อง ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  5. บทความเรื่อง คัดค้านการเปิดรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *