การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

              เรื่อง..การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี              

ขอประชาสัมพันธ์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ  ในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)และสิทธิข้าราชการ อปท.                

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ  ในหน่วยบริการรับรู้ข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาคำร้องแต่ละประเภทความเสียหายได้ถูกต้องครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published.