การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช …
ขอประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รพศ./รพท./รพช./สสอ.
เรื่อง …การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 …..
สามารถ Download เอกสารได้ ตามนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.