โครงการ “ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการและผู้ประกันตนในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ครั้งที่ 2

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการและผู้ประกันตนในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถานประกอบการ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จำนวน -140 คน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์เป็นวิทยากร

Read more

เอกสารประกอบการแต่งตั้งและยื่นขอมีบัตรตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535

เอกสารประกอบการแต่งตั้งและยื่นขอมีบัตรพนักงาานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535

Read more

รพ.สต.บ้านควนฝามี เฝ้าระวังพิษตะกั่วในพื้นที่

รพ.สต.บ้านควนฝามีดำเนินการเฝ้าระวังพิษตะกั่วในพื้นที่กลุ่มวัยแรงงาน ตาม พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

Read more

คัดกรองความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน สิชลและท่าศาลา ร่วมตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส แก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ณ รพ.สต.บ้านวังวัว ต.ควนกลาง อ.พิปูน รพ.สต.บ้านสี่ขีด ต.สี่ขีด อ.สิชล รพ.สต.บ้านปลักปลา ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา รพ.สต.บ้านนบ ต.กรุงชิง

Read more

ประกาศรับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด

Read more

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังพิษตะกั่วในวัยแรงงาน

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังพิษตะกั่วในวัยแรงงาน และการคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกร ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ สาธารณสุขอำเภอช้างกลาง สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา และสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

ให้คำแนะนำโครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง และ รพ.สต.บ้านสวนจีน ร่วมให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย การกำหนดนโยบายสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ภายใต้โครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” แก่บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด

Read more

สอบสวนโรคซิลิโคซิส

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช สคร.11 สสอ.ช้างกลาง รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติวัดสวนขัน และหน่วยปฏิบัติการ ENV OCC CU ร่วมสอบสวนโรคเบื้องต้นผู้ป่วยยืนยันโรคซิลิโคซิส ณ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more