โครงการ “ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการและผู้ประกันตนในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ครั้งที่ 2

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการและผู้ประกันตนในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถานประกอบการ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จำนวน -140 คน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์เป็นวิทยากร

Leave a Reply

Your email address will not be published.