รพ.สต.บ้านควนฝามี เฝ้าระวังพิษตะกั่วในพื้นที่

รพ.สต.บ้านควนฝามีดำเนินการเฝ้าระวังพิษตะกั่วในพื้นที่กลุ่มวัยแรงงาน ตาม พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

Leave a Reply

Your email address will not be published.