ตรวจสอบการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและนิเทศสถานรองรับเด็กเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.2549 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอท่าศาลาจำนวน 3 แห่ง โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย ได้ให้คำแนะนำตามหมวด 3 ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และลักษณะอาคารของสถานรับเลี้ยงเด็ก ข้อ

Read more

อบรมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม 60 คน ภาพการอบรม

Read more

ให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพ

วันที่ 16พฤศจิกายน พ.ศ.2565กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรง และ เอส เอฟ ซีเนม่า โรบินสันนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรง โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น 1.ห้องน้ำและห้องส้วม ตามกฎกระทรวง

Read more

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพบว่า 1.สถานประกอบการดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แจ้งให้ดำเนินการขออนุญาต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.มีบ่อบำบัดน้ำเสียชนิดบ่อตกตะกอน ระบบระบายน้ำเสียอุดตัน แจ้งให้ดำเนินการขุดลอกและขุดท่อระบายน้ำบริเวณกำแพงเพื่อไม่ให้น้ำจากการผสมปูนซีเมนต์หรือสิ่งปฏิกูลไหลออกสู่ถนนสาธารณะซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรได้ 3.มีเสียงดังบ้างในการประกอบกิจการ แต่มีใบรับรองการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อวันที่

Read more

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่อำเภอชะอวดและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ให้คำแนะในประเด็น 1.ห้องน้ำและห้องส้วมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551) 2.เขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 3.มาตรการการป้องกันโรคโควิด19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T 4.การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ

Read more

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.254 ในระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่อำเภอปากพนังและอำเภอท่าศาลา โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยมาตรการด้านการรักษาระยะห่าง การระบายอากาศ มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ และมาตรการสำหรับผู้ใช้บริการ และแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท การระบายอากาศ และรายละเอียดเกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมันเจ้าหน้าที่จากโยธาและผังเมืองได้แนะนำในรายละเอียดแล้วนั้น

Read more

เก็บตัวอย่างน้ำประปา

วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 เพื่อต่อใบรับรอง โครงการน้ำประปาดื่มได้ ณ กปภ. สาขาจันดี และ กปภ. สาขาชะอวด

Read more

กิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก”

รองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก ณ ห้องน้ำสาธารณะชุมชนท่าช้าง พร้อมรับมอบป้าย HAPPY TOILET จากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเกียรติบัตรจากศูนย์อนามัยที่ 11

Read more